Miljöpolicy

Verksamhetsstyrning 
Företagsledningen ska på ett aktivt sätt bidra till att kunskapen om miljöfrågor i företagets verksamhet hålls på sådan nivå att gällande bindande krav efterlevs med bred marginal. Detta ska ske genom att kunskapen inom företaget hålls på en hög nivå genom en kontinuerlig information och utbildning. Alla medarbetare ska ansvara för, och delta i arbetet kring miljöfrågor. Policyn ska vara offentliggjord. 
Källsorteringen på Mavab skall kontinuerligt vara en process som förfinas/ förbättras.
Målet skall vara att allt som sorteras skall kunna återvinnas i någon form.

Marknad 
Jämfört med traditionellt byggande framstår våra prefabricerade produkter ur ett miljö- ekonomiskt perspektiv som ett starkt alternativ till traditionellt byggande. Våra säljare ska inrikta sina strävanden att vägleda kunderna att välja material och teknik så att produkten kan framställas på ett sådant sätt att en negativ miljöpåverkan minimeras. 

Utveckling 
Arbetet i konstruktion och utvecklingsfasen ska inriktas på att använda material och utrustningar som är tillverkade av förnyelsebart material. Utförande av produkten ska så långt som möjligt vara sådan att minsta miljöpåverkan sker under dess framtagning och livscykel. 

Inköp 
Vid materialanskaffning ska så långt som möjligt principen om att välja "bästa" miljö- mässiga alternativ gälla. Intentionen i denna policy och miljöledningssystemet ska även överföras på våra underleverantörer. 

Produktion 
Vi ska verka för att minst uppfylla men helst överträffa de krav som ställs på oss. · Där det är rimligt och tekniskt möjligt förebygga företagets negativa miljöpåverkan. · Vi skall arbeta med ständiga förbättringar enligt våra fastställda miljömål, vidare skall vi sträva mot att våra leverantörer och samarbetspartners ska ta motsvarande ansvar i miljöfrågor.