Kvalitetspolicy

All vår verksamhet och våra produkter måste betraktas som uttryck för vår konkurrensförmåga och lönsamhet, samt ett villkor för fortsatt framstående position. Vårt rykte bestäms av det engagemang vi visar i vårt arbete, genom våra resurser men framför allt genom vår attityd till att lösa kundens behov och att ha fokus på miljön, då får vi en kvalité vi kan vara stolta över.

För att företagets åtaganden att uppfylla bindande krav gentemot samhället och våra kunder, krävs ett stort och medvetet engagemang hos våra medarbetare. Ett led i att uppnå engagemang är att ständigt utvärdera metoder och rutiner och driva en förbättringsprocess. Ett led i denna process är att kontinuerligt öka kunskapsnivån och medvetenheten hos samtliga medarbetare. Söka aktörer i vårt närområde som innebär kortare transporter med miljöaspekten i fokus

Genom en väl utvecklad kvalitetsstyrning säkras rätt kvalitet till lägsta kostnad. Därigenom skapas också förutsättning för lönsamhet och konkurrensförmåga hos såväl våra kunder som hos oss. Därför ska företagets ledningssystem vara väl känt hos enskilda medarbetare.

Verkställande Direktör Örjan Gustafsson

Här följer några förslag på hur Du kan medverka till att uppfylla vår kvalitetspolicy:
  • att kontrollera mottagen dokumentation och mottagna arbetsobjekt liksom utrustningar som används vid arbetets utförande med avseende på uppenbara fel och brister och att rapportera eventuella upptäckter till ansvarig person eller närmaste chef.
  • att inhämta information som saknas för att fullgöra det egna arbetet.
  • att genomföra den egna arbetsinsatsen i rätt tid och omfattning samt så att den uppfyller föreliggande krav på kvalitet.
  • att utföra nödvändig granskning och kontroll under arbetets gång för att förhindra uppkomst av fel.
  • att kontrollera resultatet av den egna arbetsinsatsen med avseende på uppenbara fel och brister och i övrigt enligt givna direktiv.
  • att, då trots alla gjorda ansträngningar brister i förhållande till uppställda krav konstaterats i arbetsresultatet, vidta åtgärder för att förhindra att upprepning sker.
  • att vidta åtgärder för att arbetsobjekt med avvikelser från krav inte av misstag skall gå till vidarebehandling, leverans etc.
  • att lämna nödvändig information till mottagaren av utfört arbete.