Hantering av personuppgifter

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vill att ni ska känna er trygga i hur vi hanterar era företags/ personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information om er som vi sparar hos oss.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddslag som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). GDPR börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018. Mycket är sig likt men kraven på hur personuppgifter får behandlas skärps.

Vilka regler gäller för hur vi ska hantera era personuppgifter?
Det är EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/379) som reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018 för alla medlemsländer i EU samtidigt. 
I Sverige införs därför en ny Dataskyddslag som ersätter PuL (Personuppgiftslagen)

Vad är en personuppgift?
All information som kan kopplas till ett företag eller en enskild individ räknas som en personuppgift. Exempel: företagsnamn/ namn, personnummer, mejladress och adress.
Även så kallade indirekta uppgifter som t.ex. användar-ID, IP-nummer, registreringsnummer på bilar, mobilnummer, foton, filmer räknas som personuppgifter.

Vad är en behandling av en personuppgift?
En behandling av ett företags/ personuppgifter är varje enskild åtgärd som utförs med företags/ personuppgifter. Det gäller både manuell och automatisk hantering. Generellt gäller att allt som görs med ett företags/ personuppgift i en dator räknas som en behandling. Insamling, registrering, utskrivet, ändring, granskning - är alla exempel på en behandling. 
Främst hanteras företags/ personuppgifter i IT-system och databaser, men även i programvaror som Office-paketet (Word och Excel) och pdf-filer räknas som behandlingar.

Vem behandlar era uppgifter hos oss?
Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är: Mavab AB (organisationsnummer: 556075-5042).
Mavab AB organisationsnummer: 556075-5042, som i sin tur ägs av Eknäs AB, har i uppdrag att bedriva försäljning och tillverkning med minsta möjliga miljöpåverkan.
Era uppgifter kan komma att hanteras av våra samarbetspartners som hjälper oss att fullfölja vårt avtal med er eller att kommunicera med er i marknadsföringssyfte.
Om en kreditupplysning är nödvändig för att ingå ett avtal använder vi oss av Creditsafe.
Vi säljer inte era uppgifter vidare till någon tredje part.

Vilka uppgifter behandlar vi om er?
Mavab behandlar och registrerar företags/ personuppgifter som ni lämnar till oss.
För att ingå avtal med oss behöver vi normalt uppgifter från er såsom företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress.
Fullständig information om vilka olika kategorier av företags/ personuppgifter vi behandlar om er finns dokumenterad i vår registerförteckning (kunder, leverantörer). All behandling av företags/ personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.
För att hålla företags/ personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register.

Varför behandlar vi era uppgifter?
Era företags/ personuppgifter behandlas för att hantera och fullgöra avtal med er och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av företags/ personuppgifter sker även för att Mavab AB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser.
Era företagsuppgifter/ personuppgifter används för administration av de tjänster/leveranser som vi ingått avtal med er om, marknadsföring av våra produkter och tjänster, profilering (se vidare marknadsföring och profilering nedan), utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete, samt för viss statistik (så som statistik till Statistiska Centralbyrån (SCB). Om du kontaktar oss via våra kommunikationskanaler (såsom telefon, webb och sociala medier) kan era företags/ personuppgifter och den information ni ger oss även behandlas genom lagring.

Marknadsföring och profilering
Om inte direktreklamspärr begärts kan vi också använda era företags/ personuppgifter för marknadsföring, till exempel för att kunna ge er anpassade erbjudanden avseende produkter och tjänster. Vid marknadsföring kan Mavab även komma att kontakta dig via e-post om inte ni uttryckligen tackat nej till det.
Profilering av din information sker i syfte att ge er bättre information om t.ex. erbjudanden om produkter och tjänster. Era företags/ personuppgifter kan komma att ingå i automatiserad profilering för de fall då en viss profil krävs för att ta del av ett erbjudande. Vi tillämpar inte något automatiserat beslutsfattande som baseras på en profilering av era företags/ personuppgifter som kommer att innebära att ni nekas produkter eller tjänster hos oss.

Hur länge vi kommer att behandla era uppgifter?
Vi kommer att behålla dina företags/ personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina företags/ personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen). Observera att vissa företags/ personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med er eller annan laglig grund, exempelvis insamlade mätvärden, information om avtal, fakturerade produkter och tjänster kan därför inte begränsas eller raderas.
Radering eller gallring av företags/ personuppgifter, kontakta vårt dataskyddsombud.

Era rättigheter
Ni har rätt att få information om vilka företags/ personuppgifter som förekommer om er i Mavabs verksamhet.